Regulamin

Warunki świadczenia usług

REGULAMIN

dotyczący wysyłkowej sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego

wydany przez BEST-PHARM ul. Krasiczyńska 10/128, 03-379 WARSZAWA

NIP 524-195-87-01, REGON 15629048  (zwaną dalej „Sprzedającym.“)

 

 1. Postanowienia wstępne
 2. Przedmiot regulaminu: Niniejszy regulamin (zwany dalej „regulaminem“) został sporządzony zgodnie z przepisami § 1751 i nast. ustawy nr 89/2012 Sb., Kodeks cywilny, w brzmieniu późniejszych przepisów (zwanej dalej „c.“) przez Sprzedającego jako podmiot prowadzący sklep internetowy na stronie internetowej www.dermo-expert.pl (zwany dalej „E-shop“ lub „sklep internetowy“) i reguluje wzajemne stosunki umowne przy sprzedaży towaru za pośrednictwem sklepu internetowego (dalej „towar“), powstałe na podstawie umowy sprzedaży zawartej pomiędzy MARTA SZCZEPAŃSKA BEST-PHARM (dalej „Sprzedający“) i drugą stroną umowy jako odbiorcą towaru (dalej „Kupujący“). Niniejszy regulamin staje się integralną częścią umowy sprzedaży z chwilą jej zawarcia. Umowa sprzedaży jest realizowana za pośrednictwem zamówienia Kupującego w formie elektronicznej, w ramach którego następuje akceptacja regulaminu Sprzedającego. Niniejszy regulamin znajduje się na stronie internetowej sklepu internetowego www.dermo-expert.pl co umożliwia jego zarchiwizowanie i odtworzenie przez Kupującego.
 3. Prawo do sprzedaży towaru: Sprzedający jest między innymi posiadaczem uprawnienia do prowadzenia niekoncesjonowanej działalności gospodarczej zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 646)
 4. Kupujący/Konsument: Kupującym może być osoba fizyczna lub prawna, która nie nabywa towaru w ramach swojej działalności handlowej lub innej działalności gospodarczej, posiadająca adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . Konsumentem jest osoba fizyczna, która przy zawieraniu i realizacji umowy sprzedaży nie występuje wobec Sprzedającego w ramach swojej działalności handlowej lub innej działalności gospodarczej albo w ramach wykonywania zawodu.
 5. Język umowy i prawo właściwe: Stosunki prawne i ewentualne spory powstałe na podstawie umowy kupna zawartej między Sprzedającym i Kupującym podlegają prawu polskiemu. Językiem umowy jest język polski. Wszelkie spory są rozstrzygane przez sądy Rzeczypospolitej Polskiej z właściwością miejscową zgodnie z siedzibą Sprzedającego. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla praw konsumentów wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Towar oferowany w sklepie internetowym: Sklep internetowy zawiera zestawienie towarów przeznaczonych przez Sprzedającego do sprzedaży wysyłkowej w ramach jego działalności gospodarczej. Dostawa towaru jest możliwa wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Cena sprzedaży towaru i inne koszty: Przy każdym towarze w sklepie internetowym podano nazwę oraz cenę sprzedaży zawierającą podatek VAT. Cenę sprzedaży uważa się za cenę umowną. Ponadto w sklepie internetowym przy oferowanych towarach podano w szczególności następujące informacje:
 8. specyfikację towaru i wizerunek towaru (fotografię)
 9. informacje dotyczące kosztów transportu i pakowania towaru w przypadku dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „koszty przesyłki”) i ewentualnych opłat za wybraną metodę płatności ceny sprzedaży towaru. Kosztów przesyłki nie nalicza się przy jednorazowym zakupie towaru o minimalnej wartości 250 zł brutto
 10. oczekiwane terminy dostawy towaru w zależności od wybranego sposobu dostawy
 11. inne

Kupujący akceptuje fakt, że wizerunek, fotografie towaru oraz teksty znajdujące się przy towarze mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie muszą w pełni odpowiadać rzeczywistości, a to ze względu na ciągłe zmiany opakowań u producentów, z powodu których Sprzedający nie jest w stanie zagwarantować identycznego wyglądu opakowania zamówionych produktów w chwili sprzedaży.

 1. Dane kontaktowe Sprzedającego: MARTA SZCZEPAŃSKA BEST-PHARM, woj. MAZOWIECKIE, pow. Piaseczyński gm. Góra Kalwaria, 05-532 Kąty, Spacerowa 26 e-mail: szczepanska@benemedo.pl

 

 1. Zamówienie towaru, zawarcie umowy sprzedaży
 2. Sprzedający jest zobowiązany (i) dostarczyć Kupującemu towar zamówiony w sklepie internetowym w należyty sposób, w ustalonym czasie i miejscu, (ii) przekazać Kupującemu dokumenty związane z towarem, (iii) umożliwić Kupującemu nabycie prawa własności do towaru.
 3. Kupujący jest zobowiązany odebrać zamówiony towar w należyty sposób, w ustalonym terminie i zapłacić za niego Kupującemu cenę zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami.
 4. Kupujący zamawia towar za pośrednictwem formularza internetowego umieszczonego na stronie internetowej Kupującego dermo-expert.pl (dalej „zamówienie”).
 5. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedającym zostaje zawarta w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Dalsze szczegóły dotyczące formularza zamówienia znajdują się na stronie internetowej dermo-expert.pl . Zamówienie uważa się za ważne, jeżeli zawiera wszelkie informacje wymagane podczas wypełniania formularza. Informacje dotyczące poszczególnych kroków wypełniania zamówienia wynikają z procesu zamówienia w sklepie internetowym Sprzedającego, a Kupujący ma możliwość przed jego wysłaniem sprawdzić i w razie potrzeby poprawić zamówienie. Wysyłając zamówienie (klikając przycisk „Wyślij zamówienie”), Kupujący potwierdza zgodność danych z prawdą. Sprzedający uważa dane podane w zamówieniu za zgodne z prawdą, a ich zgodność z prawdą nie podlega weryfikacji u osób trzecich.
 6. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia Kupującego pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego podany w zamówieniu lub na koncie użytkownika, najpóźniej w następnym dniu roboczym po wysłaniu zamówienia przez Kupującego.
 7. Sprzedający ma prawo w związku z rodzajem zamówieniu (ilość towaru, wysokość ceny sprzedaży, koszty przesyłki) według własnego uznania potwierdzić zamówienie u Kupującego, wykorzystując adres e-mail lub numer telefonu podany w zamówieniu, a Kupujący ma obowiązek zweryfikować zamówienie. W przeciwnym razie zamówienie uważa się za niezrealizowane i nie bierze się go pod uwagę.
 8. Kupujący wyraża zgodę na złożenie zamówienia za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w transmisji danych ani za jakiekolwiek koszty Kupującego związane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Koszty wykorzystania środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet, itd.) do realizacji zamówienia są standardowe, zależne od taryfy usług telekomunikacyjnych używanych przez Kupującego.
 9. Zawarta umowa sprzedaży podlega archiwizacji przez Sprzedającego wyłącznie w celu jej kompletnej realizacji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) w obowiązującym brzmieniu oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, i nie jest udostępniana osobom trzecim. Umowę sprzedaży zawiera się i archiwizuje w formie elektronicznej. Wysyłając zamówienie do Sprzedającego, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje go bez zastrzeżeń w brzmieniu obowiązującym w chwili wysłania zamówienia do Sprzedającego i będzie go przestrzegał. Niniejszy regulamin jest wiążący dla Kupującego i Sprzedającego w brzmieniu obowiązującym w dniu realizacji (wysłania) zamówienia przez Kupującego, o ile nie ustalono inaczej. Ma to zastosowanie również do wysokości ceny zakupu wraz z kosztami dodatkowymi podanymi w sklepie internetowym. Oferta sprzedaży towaru wraz z jego ceną zachowuje ważność przez cały czas jej prezentacji w sklepie internetowym.
 10. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że wszelkie oferty sprzedaży towaru zamieszczone w sklepie internetowym są niewiążące, a Sprzedający nie ma obowiązku zawarcia umowy kupna dotyczącej danego towaru, nawet po otrzymaniu zamówienia Kupującego.
 11. Jeżeli Kupujący zamówi towar, którego Sprzedający już nie sprzedaje lub jeżeli Sprzedający stwierdzi, że zamówionego towaru nie będzie mógł doręczyć w pierwotnie wskazanym terminie, Sprzedający zobowiązuje się poinformować o tym niezwłocznie Kupującego, wykorzystując w tym celu adres e-mail lub numer telefonu Kupującego, podany w zamówieniu lub na koncie użytkownika i uzgodnić z nim dalsze kroki. W przypadku braku porozumienia pierwotne zamówienie uważa się za niezrealizowane w części obejmującej przedmiotowy towar i nie bierze się go pod uwagę.
 12. Sprzedający wyklucza przyjęcie zamówienia z późniejszym dodatkiem lub odstępstwem ze strony Kupującego. Propozycję Kupującego w zakresie zmian, dodatków lub odstępstw od potwierdzonego zamówienia Sprzedający traktuje wyłącznie jako zachętę do dalszych negocjacji treści umowy sprzedaży. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną odmowę zawarcia umowy kupna ze zmianami Kupującego.
 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia Kupującego w przypadku ewidentnego błędu dotyczącego ceny, opisu lub wizerunku produktu w katalogu produktów znajdującym się w sklepie internetowym lub też w przypadku ewidentnie błędnej informacji w każdej fazie realizacji zamówienia.
 14. Kupujący może zarejestrować się w sklepie internetowym, w wyniku czego założone zostanie jego konto użytkownika, z którego może zamawiać towar (dalej „konto użytkownika”). W ramach rejestracji lub dostępu do konta użytkownika Kupujący poda swój adres e-mail i hasło. Dane podane przez Kupującego na koncie użytkownika oraz w procesie zamawiania towaru Sprzedający uważa za zgodne z prawdą. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych na koncie użytkownika. Kupujący może monitorować bieżący stan swojego zamówienia na koncie użytkownika.
 15. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między regulaminem i umową sprzedaży zawartą pomiędzy Sprzedającym i Kupującym pierwszeństwo ma umowa sprzedaży.

 

III. Warunki płatności, fakturowanie, termin płatności ceny sprzedaży

 1. Podczas zakupu towaru Kupujący wybiera w procesie zamówienia metodę płatności ceny sprzedaży i ewentualnych kosztów dodatkowych (np. kosztów przesyłki). Kupujący może zapłacić Sprzedającemu cenę towaru i ewentualne koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową sprzedaży w następujący sposób:
  1. płatność kartą z góry
  2. przelewem na konto Sprzedającego: 55 1140 2017 0000 4702 0335 5518
  3.  
 2. Szczegółowe warunki płatności stanowią integralną część regulaminu.
 3. Jeżeli uzgodniono płatność ceny sprzedaży towaru i kosztów związanych z dostawą towaru przed dostawą towaru, Kupujący otrzyma potwierdzenie płatności ceny sprzedaży drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w zamówieniu lub na koncie użytkownika.
 4. Na płatności zrealizowane na podstawie umowy sprzedaży Sprzedający wystawi dokument księgowy – fakturę. Faktura zawiera w szczególności dane Sprzedającego i Kupującego, specyfikację rodzaju i liczby sztuk towaru, datę wystawienia faktury, wysokość ceny sprzedaży, VAT, termin płatności ceny sprzedaży, ewentualne koszty przesyłki i inne koszty.
 5. O ile w umowie sprzedaży nie uzgodniono inaczej, termin płatności ceny sprzedaży i ustalonych kosztów dodatkowych wynosi:

– dla towarów wysyłanych za pobraniem z chwilą odebrania towaru przez Kupującego,
– dla płatności bezgotówkowych do 48 godzin od dnia wysłania zamówienia zgodnie z art. II ust. 4.

 1. Sprzedający wystawi korygujący dokument księgowy (fakturę korygującą) wyłącznie przy spełnieniu następujących warunków:
  a) w przypadku uznanej na piśmie przez Sprzedającego reklamacji, jeżeli z powodu braku możliwości Sprzedającego nie można zapewnić ani przekazać identycznego lub adekwatnego towaru zastępczego, a Kupujący skorzystał z prawa do obniżki ceny sprzedaży towaru, lub
  b) jeżeli dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, a Sprzedający uznał ten fakt na piśmie, lub
  c) jeżeli Kupujący odstąpi od umowy sprzedaży zgodnie z niniejszym regulaminem.
 2. Kupujący może odebrać towar dopiero po jego pełnym opłaceniu, o ile nie ustalono inaczej.
 3. Zastrzega się możliwość zmian towarów i cen w sklepie internetowym. Oferta towarów wystawionych w sklepie internetowym (w tym towarów promocyjnych, wyprzedaży i promocji z ulotek) obowiązuje do wyprzedania towaru lub utraty możliwości realizacji zamówień przez Sprzedającego, przy czym liczby sztuk dostępnych w promocji lub daty obowiązywania są w każdym przypadku wskazane w sklepie internetowym.

 

 1. Dostawa towaru, koszty przesyłki i odbiór osobisty, przejście ryzyka szkody na rzeczy
 2. Wykaz dostępnych sposobów dostawy określa Sprzedający i podaje je w sklepie internetowym. Zamówiony towar jest wysyłany pocztą lub kurierem zgodnie z aktualną ofertą dostawców usług (przewoźników).
 3. Kupujący może wybrać w zamówieniu jeden z wymienionych na stronie sposobów dostawy.

 

 1. Jeżeli Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar na miejsce wskazane przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący ma obowiązek odebrać całość towaru w chwili dostawy. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego wymagane jest ponowne doręczenie towaru lub doręczenie w inny sposób niż wskazano w zamówieniu, Kupujący ma obowiązek pokryć koszty związane z powtórnym doręczeniem towaru lub też koszty związane z innym sposobem doręczenia.
 2. Jeżeli Sprzedający dostarczy większą ilość towaru niż podano w umowie sprzedaży, Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia nadwyżki towaru, w przeciwnym razie uważa się, że zawarta umowa sprzedaży obejmuje również na nadwyżkę towaru.
 3. Przy odbiorze towaru od przewoźnika Kupujący ma obowiązek sprawdzić towar i opakowanie, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad zgłosić to niezwłocznie przewoźnikowi. Kontrola ta nie dotyczy zawartości przesyłki. Jeżeli opakowanie jest naruszone, Kupujący nie ma obowiązku odbioru towaru pod warunkiem, że naruszenie ma znamiona nieupoważnionej ingerencji w przesyłkę, w takim przypadku sporządzi z przewoźnikiem lub osobą przekazującą protokół szkody. Podpisując list przewozowy lub inny dokument bez wskazania zastrzeżeń lub szkód Kupujący potwierdza, że przesyłka spełniała wszelkie warunki i wymogi, a ewentualne późniejsze reklamacje dotyczące naruszenia opakowania przesyłki nie będą brane pod uwagę.
 4. Kupujący nabywa prawo własności do towaru dopiero po zapłaceniu całkowitej ceny sprzedaży wraz z dodatkowymi kosztami (VAT, koszty przesyłki, opakowania itp.) lub z chwilą jej odbioru, w zależności od tego, co nastąpi później, o ile nie ustalono inaczej.
 5. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w chwili dostarczenia towaru Kupującemu.

 

 1. Terminy dostawy

 

 1. O ile na stronie internetowej sklepu internetowego nie podano inaczej, terminy dostaw towaru określono w następujący sposób:
 2. jeżeli towar jest dostępny w magazynie, w przypadku dostawy na miejsce wskazane przez Kupującego, przesyłka zostanie przekazana przewoźnikowi najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego lub od zapłacenia ceny sprzedaży przy wyborze płatności z góry,
  1. jeżeli towar jest dostępny w magazynie, w przypadku odbioru osobistego zostanie on przekazany Kupującemu w wybranym miejscu odbioru w terminie 5 dni roboczych od przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego lub od zapłacenia ceny sprzedaży, jeżeli Kupujący wybrał płatność z góry, a to wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym. Jeżeli dostawa zamówionego towaru we wskazanym powyżej terminie nie będzie możliwa, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Kupującego w zamówieniu lub na koncie użytkownika.
  2. w przypadku towaru, którego nie ma w magazynie, Sprzedający poda w sklepie internetowym informację o oczekiwanej dostępności towaru.
 3. Sprzedający przekaże Kupującemu dokumenty towaru wraz z dokumentem księgowym (fakturą) przy odbiorze towaru.
 4. Jeżeli Kupujący odmówi odbioru prawidłowo dostarczonego towaru, ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu wszelkie koszty z tym związane, a Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży. Pozostaje to bez uszczerbku dla prawa Sprzedającego do odszkodowania. Ma to również zastosowanie, jeżeli dostawa towaru nie była możliwa z powodu podania w zamówieniu nieprawidłowego lub niekompletnego adresu albo z powodu nieodebrania towaru.

 

 1. Odpowiedzialność za wady w realizacji, warunki gwarancji
 2. Prawa i obowiązku stron umowy dotyczące odpowiedzialności Sprzedającego za wady, w tym odpowiedzialność gwarancyjną Sprzedającego podlegają ogólnie obowiązującym przepisom prawa (w szczególności właściwym przepisom k.c.)
 3. Nabywca będący konsumentem może złożyć reklamację, z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014, poz. 827.).
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 5. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 6. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 7. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 8. Nabywca prowadzący działalność gospodarczą może złożyć reklamację zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.
 9. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za to, że towar przy odbiorze jest wolny od wad.

Sprzedający ponosi w szczególności odpowiedzialność wobec Kupującego za to, że w chwili odbioru towaru przez Kupującego:

 1. towar ma właściwości uzgodnione przez strony, a jeżeli uzgodnienia takie nie miały miejsca, właściwości, które Sprzedający lub producent opisał lub których Kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i przedstawione w jego reklamie,
 2. towar nadaje się do celu, do którego jest przeznaczony według Sprzedającego lub do którego używa się zwykle towaru tego rodzaju
 3.  
 4. towar jest w odpowiedniej ilości, mierze lub masie, oraz
 5. towar spełnia wymogi przepisów prawa

.

 1. Jeżeli towar nie ma właściwości wskazanych w ust. 3 niniejszego artykułu regulaminu, Kupujący może zażądać dostarczenia nowego towaru bez wady, o ile żądanie takie nie jest niewspółmierne do charakteru wady. Jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, Kupujący może zażądać wymiany tylko części; jeżeli nie jest to możliwe, ma prawo odstąpić od umowy. Jeżeli jednak jest to niewspółmierne do charakteru wady, w szczególności w przypadku, gdy wadę można usunąć bez zbędnej zwłoki, Kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady. Kupujący ma prawo do dostarczenia nowego towaru lub wymiany części także w przypadku wady możliwej do usunięcia, jeżeli nie może używać towaru zgodnie z przeznaczeniem ze względu na powtórne wystąpienie wady po naprawie lub ze względu na większą liczbę wad. W takim przypadku Kupujący ma również prawo odstąpić od umowy. Jeżeli Kupujący nie odstąpi od umowy lub jeżeli nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowego towaru bez wad, wymiany jego części lub naprawy towaru, może zażądać odpowiedniego obniżenia ceny. Kupujący ma prawo do odpowiedniego obniżenia ceny także w przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie dostarczyć mu nowego towaru bez wad, wymienić jego części lub naprawić towaru, a także w przypadku, gdy Sprzedający nie wykona naprawy we właściwym czasie lub gdyby wykonanie naprawy spowodowało znaczne utrudnienia dla Kupującego.
 2. Kupującemu nie przysługują prawa dotyczące wad, jeżeli Kupujący przed odbiorem towaru wiedział, że ma on wadę lub jeżeli wada powstała z winy Kupującego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku normalnego zużycia lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi towaru.

 

 

 1. Jeżeli na sprzedawanym towarze, jego opakowaniu, w instrukcji dołączonej do towaru lub w reklamie zgodnie z odrębnymi przepisami prawa niż k.c. umieszczono informację na temat okresu, w którym można używać towaru, zastosowanie mają przepisy dotyczące gwarancji jakości zgodnie z przepisami art. 577 k.c. Kupujący ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem prawa w myśl niniejszego ustępu. W gwarancji jakości Sprzedający zobowiązuje się, że towar przez określony czas będzie zdatny do użytku w zwykłym celu lub że zachowa swoje zwykłe właściwości; takie same skutki niesie również wskazanie okresu gwarancji lub terminu przydatności towaru do użytku na opakowaniu lub w reklamie. W przypadku łatwo psującego się towaru lub towaru używanego Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady w okresie gwarancji.
 2. Jeżeli Kupujący zgłosi roszczenie dotyczące wad zgodnie z ust. 8 niniejszego artykułu regulaminu, Sprzedający wyda mu potwierdzenie z datą zgłoszenia roszczenia, a także wykonaniem naprawy i czasem jej trwania.
 3. Jeżeli Kupujący zgłosi roszczenie dotyczące wad zgodnie z ust. 8 niniejszego artykułu regulaminu i jeżeli chodzi o rażące naruszenie umowy sprzedaży, Kupujący ma prawo do (i) usunięcia wady poprzez dostarczenie nowego towaru bez wad lub dostarczenie brakującego towaru, (ii) usunięcia wady poprzez naprawę towaru (iii) odpowiedniego obniżenia ceny zakupu, lub (iv) odstąpienia od umowy sprzedaży. Kupujący zawiadomi Sprzedającego, które prawo wybrał, przy zgłoszeniu wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody Sprzedającego; nie ma to zastosowania, jeżeli Kupujący zażądał naprawienia wady, która okaże się niemożliwa do naprawienia. Jeżeli Sprzedający nie usunie wad w odpowiednim terminie albo nie poinformuje Kupującego, że nie usunie wad, Kupujący zamiast usunięcia wady może zażądać odpowiedniego obniżenia ceny zakupu lub odstąpić od umowy.
 4. Jeżeli Kupujący zgłosi roszczenie dotyczące wad zgodnie z ust. 8 niniejszego artykułu regulaminu i jeżeli nie chodzi o rażące naruszenie umowy sprzedaży, Kupujący ma prawo do (i) usunięcia wady lub (ii) odpowiedniego obniżenia ceny zakupu. Jeżeli Sprzedający nie usunie wady w terminie lub odmówi usunięcia wady, Kupujący może zażądać obniżenia ceny zakupu lub może odstąpić od umowy. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody Sprzedającego.
 5. Przy dostarczeniu nowego towaru Kupujący zwróci Sprzedającemu na jego koszt poprzednio dostarczony towar.
 6. W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupujący ma obowiązek zgłosić ją Sprzedającemu bez zbędnej zwłoki drogą elektroniczną na adres e-mail: marcin.szustek@benemedo.pl lub telefonicznie pod numerem +48501781051 lub pisemnie na adres siedziby MARTA SZCZEPAŃSKA BEST-PHARM , woj. MAZOWIECKIE, pow. Piaseczyński, gm. Góra Kalwaria, miejsc. 05-532 Kąty , Spacerowa 26. Kupujący prześle reklamowany towar przesyłką pocztową na adres siedziby MARTA SZCZEPAŃSKA BEST-PHARM. Osobiste przekazanie reklamowanego towaru pod tym adresem Sprzedającego jest możliwe po uzgodnieniu telefonicznym.
 7. Sprzedający zaleca Kupującemu przy przesyłaniu reklamowanego towaru wypełnić i wydrukować formularz reklamacji (dostępny tutaj), do którego Kupujący dołącza dowód zakupu towaru. Wypełniony i podpisany formularz reklamacji należy przesłać przesyłką pocztową razem z reklamowanym towarem na adres siedziby siedziby MARTA SZCZEPAŃSKA BEST-PHARM , woj. MAZOWIECKIE, pow. Piaseczyński, gm. Góra Kalwaria, miejsc. 05-532 Kąty , Spacerowa 26 . Osobiste przekazanie reklamowanego towaru jest możliwe po uzgodnieniu telefonicznym. Sprzedający prześle Kupującemu pisemne potwierdzenie zawierające informacje, kiedy zgłoszono reklamację towaru, co zawiera, jaki sposób rozpatrzenia reklamacji wybrano, na adres e-mail podany w zamówieniu lub na koncie użytkownika niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji (w przypadku osobistego przekazania jest ono wydawane na miejscu), a także potwierdzenie terminu i sposobu rozpatrzenia reklamacji wraz z potwierdzeniem wykonania naprawy i czasu trwania reklamacji, lub też uzasadnieniem odrzucenia reklamacji. Kupujący otrzyma protokół reklamacji najpóźniej w terminie określonym w ogólnie obowiązujących przepisach prawa dotyczących reklamacji, najczęściej wraz z reklamowanym towarem. Jeżeli towar nie jest wysyłany, protokół reklamacji przesyła się drogą elektroniczną.

 

VII. Odstąpienie od umowy kupna, pouczenie o odstąpieniu od umowy kupna

 1. W niniejszym artykule Sprzedający zwraca uwagę, a także poucza Kupującego, który jest Konsumentem, o możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku  o prawach konsumenta.
 2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez żadnych sankcji w terminie 14 dni. Termin podany w zdaniu pierwszym rozpoczyna bieg w dniu następującym po dniu, w którym:
 3. i) Kupujący lub wyznaczona przez niego osoba trzecia (inna niż przewoźnik) odbierze towar, lub
 4. ii) Kupujący lub wyznaczona przez niego osoba (inna niż przewoźnik) odbierze ostatnią dostawę towaru w przypadku zawarcia umowy, której przedmiotem jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części, lub

iii) Kupujący lub wyznaczona przez niego osoba (inna niż przewoźnik) odbierze towar, jeżeli przedmiotem umowy są regularne dostawy towaru.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy sprzedaży w myśl niniejszego ustępu, wystarczy przesłać odstąpienie od umowy sprzedaży przed upływem właściwego terminu;

 1. Kupujący jest zobowiązany przesłać Sprzedającemu odstąpienie od umowy sprzedaży na piśmie na adres siedziby Sprzedającego MARTA SZCZEPAŃSKA BEST-PHARM , woj. MAZOWIECKIE, pow.Piaseczyński, gm. Góra Kalwaria, miejsc. 05-532 Kąty, Spacerowa 26 lub na adres e-mail: : marcin.szustek@benemedo.pl w formie jednostronnej czynności prawnej. W celu odstąpienia Kupujący może użyć formularza (dostępnego tutaj);
 2. w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Kupujący jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie czternastu (14) dni od odstąpienia, przesłać towar, który otrzymał od Sprzedającego, na adres siedziby Sprzedającego MARTA SZCZEPAŃSKA BEST-PHARM , woj. MAZOWIECKIE, pow. Piaseczynski, gm. Góra Kalwaria, miejsc. 05-532 Kąty, Spacerowa 26. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Sprzedającemu towar przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ponosi bezpośrednie koszty wysyłki towaru do Sprzedającego. Towar, który Kupujący będzie odsyłać w ramach odstąpienia, Sprzedający zaleca zwrócić w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu, towar nie powinien mieć oznak używania, powinien być nieuszkodzony, kompletny (wraz z ewentualnymi akcesoriami, kartą gwarancyjną, instrukcją itd.). Wraz z towarem Kupujący prześle dowód zakupu. Sprzedający nie akceptuje zwrotu towaru za pobraniem;
 3. w przypadku odstąpienia od umowy kupna Sprzedający zwróci Kupującemu bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie czternastu (14) dni od dnia, kiedy doręczono Sprzedającemu zawiadomienie o odstąpieniu od umowy, wszelkie środki finansowe, w tym koszty dostawy, które otrzymał od Kupującego na podstawie umowy sprzedaży, w taki sam sposób, w jaki otrzymał środki finansowe. Sprzedający zwróci Kupującemu otrzymane środki finansowe w inny sposób wyłącznie w przypadku, gdy Kupujący wyraża na to zgodę i jeżeli nie jest to związane z dodatkowymi kosztami. Jeżeli Kupujący wybrał inną od najtańszej metodę dostawy towaru oferowaną przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci Kupującemu koszty dostawy towaru w wysokości odpowiadającej najtańszej metodzie dostawy. Sprzedający nie jest jednak zobowiązany do zwrotu Kupującemu środków finansowych do dnia, w którym Kupujący zwróci mu towar lub udowodni, że odesłał towar Sprzedającemu w zależności od tego, co nastąpi wcześniej (te warianty dostawy nie dotyczą jednak bezpłatnego odbioru osobistego). Sprzedający nie jest jednak zobowiązany do zwrotu Kupującemu środków finansowych do dnia, w którym Kupujący zwróci mu towar lub udowodni, że odesłał towar Sprzedającemu w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;
 4. Kupujący odpowiada wobec Sprzedającego wyłącznie za obniżenie wartości towaru, powstałe w wyniku użytkowania towaru w sposób inny niż odpowiedni dla jego charakteru i właściwości. Jeżeli więc zwrócony towar będzie, niezgodnie z poprzednim zdaniem, uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty, Sprzedający ma wobec Kupującego roszczenie odszkodowawcze z tytułu powstałej w ten sposób szkody. Sprzedający ma prawo zaliczyć roszczenie odszkodowawcze na poczet roszczenia Kupującego do zwrotu ceny sprzedaży;
 5. w przypadku otrzymania odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedający potwierdzi bez zbędnej zwłoki jego otrzymanie, a następnie skontaktuje się z Kupującym e-mailowo lub telefonicznie i uzgodni dalsze kroki;
 6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że z przyczyn wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie można odstąpić od umowy sprzedaży, a to w szczególności w przypadku:

(i) usługi wykonanej w całości

(ii) towaru lub usługi o zmiennych cenach

(iii) towaru na indywidualne zamówienie

(iv) towaru z krótkim terminem ważności

(v) towaru zapieczętowanego wrażliwego

(vi) rzeczy nierozłącznie połączonych z innymi

(vii) szczególnych rodzajów alkoholi

(viii) pilnych napraw lub konserwacji

(ix) programów komputerowych i nagrań

(x) gazet i czasopism

(xi) umów zawartych w drodze aukcji

(xii) umów z rezerwacją rzeczy lub usług

(xiii) treści cyfrowych

 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeżeli wraz z towarem dostarczone zostały prezenty, umowa darowizny między Sprzedającym i Kupującym zostaje zawarta z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa darowizny traci ważność, a Kupujący ma obowiązek wraz ze zwracanym towarem zwrócić również związane z nim prezenty, w przeciwnym razie będzie to traktowane jako bezpodstawne wzbogacenie po stronie Kupującego.

 

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
  5. Sprzedający informuje, że w zakresie ochrony danych osobowych nadzór sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. W celu doskonalenia jakości usług świadczonych przez Sprzedającego w związku z ewolucją otoczenia prawnego oraz ze względu na politykę handlową Sprzedającego, Sprzedający ma prawo wprowadzać jednostronnie zmiany lub modyfikacje niniejszego regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy sprzedaży wymagają formy pisemnej. Obie strony umowy biorą na siebie ryzyko zmiany okoliczności.
 3. Sprzedający informuje, że Kupujący może skorzystać z pozasądowe sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są:
 4. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)
 5. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
 6. oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. Sprzedający jest osobą odpowiedzialną za realizację wszelkich obowiązków związanych z prowadzeniem sklepu internetowego, które wynikają z ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów, ustawy nr 40/1995 Sb. o regulacji reklam i innych przepisów prawa, które odnoszą się do tej działalności.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy sprzedaży lub niniejszego regulaminu okaże się nieważne i/lub nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność i/lub skuteczność pozostałych postanowień umowy sprzedaży lub regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Kupujący oświadcza niniejszym, że zapoznał się z brzmieniem niniejszego regulaminu przed wysłaniem zamówienia zgodnie z art. II ust. 4 regulaminu, postanowienia regulaminu są dla niego jasne i w pełni je rozumie.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04. 2020 r. Prawa i obowiązki powstałe w okresie ważności poprzedniego brzmienia regulaminu pozostają bez zmian.

Warszawa, dnia 01.04.2020 r.

Shopping Cart