Zwroty

Polityka zwrotu kosztów

Odstąpienie od umowy kupna, pouczenie o odstąpieniu od umowy kupna

 1. W niniejszym artykule Sprzedający zwraca uwagę, a także poucza Kupującego, który jest Konsumentem, o możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku  o prawach konsumenta.
 2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez żadnych sankcji w terminie 14 dni. Termin podany w zdaniu pierwszym rozpoczyna bieg w dniu następującym po dniu, w którym:
 3. i) Kupujący lub wyznaczona przez niego osoba trzecia (inna niż przewoźnik) odbierze towar, lub
 4. ii) Kupujący lub wyznaczona przez niego osoba (inna niż przewoźnik) odbierze ostatnią dostawę towaru w przypadku zawarcia umowy, której przedmiotem jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części, lub

iii) Kupujący lub wyznaczona przez niego osoba (inna niż przewoźnik) odbierze towar, jeżeli przedmiotem umowy są regularne dostawy towaru.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy sprzedaży w myśl niniejszego ustępu, wystarczy przesłać odstąpienie od umowy sprzedaży przed upływem właściwego terminu;

 1. Kupujący jest zobowiązany przesłać Sprzedającemu odstąpienie od umowy sprzedaży na piśmie na adres siedziby Sprzedającego MARTA SZCZEPAŃSKA BEST-PHARM , woj. MAZOWIECKIE, pow.Piaseczyński, gm. Góra Kalwaria, miejsc. 05-532 Kąty, Spacerowa 26 lub na adres e-mail: : marcin.szustek@benemedo.pl w formie jednostronnej czynności prawnej. W celu odstąpienia Kupujący może użyć formularza (dostępnego tutaj);
 2. w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Kupujący jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie czternastu (14) dni od odstąpienia, przesłać towar, który otrzymał od Sprzedającego, na adres siedziby Sprzedającego MARTA SZCZEPAŃSKA BEST-PHARM , woj. MAZOWIECKIE, pow. Piaseczynski, gm. Góra Kalwaria, miejsc. 05-532 Kąty, Spacerowa 26. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Sprzedającemu towar przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ponosi bezpośrednie koszty wysyłki towaru do Sprzedającego. Towar, który Kupujący będzie odsyłać w ramach odstąpienia, Sprzedający zaleca zwrócić w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu, towar nie powinien mieć oznak używania, powinien być nieuszkodzony, kompletny (wraz z ewentualnymi akcesoriami, kartą gwarancyjną, instrukcją itd.). Wraz z towarem Kupujący prześle dowód zakupu. Sprzedający nie akceptuje zwrotu towaru za pobraniem;
 3. w przypadku odstąpienia od umowy kupna Sprzedający zwróci Kupującemu bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie czternastu (14) dni od dnia, kiedy doręczono Sprzedającemu zawiadomienie o odstąpieniu od umowy, wszelkie środki finansowe, w tym koszty dostawy, które otrzymał od Kupującego na podstawie umowy sprzedaży, w taki sam sposób, w jaki otrzymał środki finansowe. Sprzedający zwróci Kupującemu otrzymane środki finansowe w inny sposób wyłącznie w przypadku, gdy Kupujący wyraża na to zgodę i jeżeli nie jest to związane z dodatkowymi kosztami. Jeżeli Kupujący wybrał inną od najtańszej metodę dostawy towaru oferowaną przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci Kupującemu koszty dostawy towaru w wysokości odpowiadającej najtańszej metodzie dostawy. Sprzedający nie jest jednak zobowiązany do zwrotu Kupującemu środków finansowych do dnia, w którym Kupujący zwróci mu towar lub udowodni, że odesłał towar Sprzedającemu w zależności od tego, co nastąpi wcześniej (te warianty dostawy nie dotyczą jednak bezpłatnego odbioru osobistego). Sprzedający nie jest jednak zobowiązany do zwrotu Kupującemu środków finansowych do dnia, w którym Kupujący zwróci mu towar lub udowodni, że odesłał towar Sprzedającemu w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;
 4. Kupujący odpowiada wobec Sprzedającego wyłącznie za obniżenie wartości towaru, powstałe w wyniku użytkowania towaru w sposób inny niż odpowiedni dla jego charakteru i właściwości. Jeżeli więc zwrócony towar będzie, niezgodnie z poprzednim zdaniem, uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty, Sprzedający ma wobec Kupującego roszczenie odszkodowawcze z tytułu powstałej w ten sposób szkody. Sprzedający ma prawo zaliczyć roszczenie odszkodowawcze na poczet roszczenia Kupującego do zwrotu ceny sprzedaży;
 5. w przypadku otrzymania odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedający potwierdzi bez zbędnej zwłoki jego otrzymanie, a następnie skontaktuje się z Kupującym e-mailowo lub telefonicznie i uzgodni dalsze kroki;
 6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że z przyczyn wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie można odstąpić od umowy sprzedaży, a to w szczególności w przypadku:

(i) usługi wykonanej w całości

(ii) towaru lub usługi o zmiennych cenach

(iii) towaru na indywidualne zamówienie

(iv) towaru z krótkim terminem ważności

(v) towaru zapieczętowanego wrażliwego

(vi) rzeczy nierozłącznie połączonych z innymi

(vii) szczególnych rodzajów alkoholi

(viii) pilnych napraw lub konserwacji

(ix) programów komputerowych i nagrań

(x) gazet i czasopism

(xi) umów zawartych w drodze aukcji

(xii) umów z rezerwacją rzeczy lub usług

(xiii) treści cyfrowych

 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeżeli wraz z towarem dostarczone zostały prezenty, umowa darowizny między Sprzedającym i Kupującym zostaje zawarta z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa darowizny traci ważność, a Kupujący ma obowiązek wraz ze zwracanym towarem zwrócić również związane z nim prezenty, w przeciwnym razie będzie to traktowane jako bezpodstawne wzbogacenie po stronie Kupującego.
Shopping Cart